מה נלמד ? גובה במקבילית שטח של מקבילית גובה בטרפז שטח של טרפז שטחים של מצולעים אחרים גובה במקבילית 1 בכל סעיף נתונה מקבילית . העבירו אנכים מהקדקוד המודגש אל כל אחת מהצלעות הצבועות ( או אל המשכה . ( גובה במקבילית הוא קטע מאונך לצלע , שקצהו האחד על הצלע או על המשכה וקצהו האחר בקדקוד שאינו על הצלע הזו . דוגמה במקבילית ABCD שבסרטוט הגבהים מהקדקוד A הם : - AM גובה לצלע , DC - AK גובה לצלע ; BC  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית