מה נלמד ? זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות זוויות בין ישרים מקבילים וחותך זוויות במקבילית ובטרפז זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות 1 שני הישרים KM ST–ו שבסרטוט נחתכים על ידי הישר . PD סביב כל אחת מנקודות החיתוך A ) ( B–ו נוצרים שני זוגות של זוויות קדקודיות וארבעה זוגות של זוויות צמודות . א . כתבו זוגות של זוויות קדקודיות . ב . כתבו זוגות של זוויות צמודות . דיון 2 בכל אחד מהסרטוטים מופיעים שני ישרים a b–ו וישר n החותך אותם . בכל סרטוט תארו את מיקום הזוויות המסומנות ביחס לישרים a b–ו ולישר החותך . n  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית