התבוננו בדיאגרמות המייצגות את מספר המכוניות שנמכרו בסוכנות מכוניות בחודשים ינואר , פברואר ומארס בשנים 2002 . 2003–ו התוצאות בדיאגרמות מוצגות לאחר שעוגלו . א . האם הדיאגרמות מייצגות את אותם הנתונים ? נמקו את תשובתכם . ב . כמה מכוניות נקנו בחודש ינואר בשנת ? 2002 ג . כמה מכוניות נקנו בחודש ינואר בשנת ? 2003 בדקו עתה את תשובתכם לסעיף ב . האם צדקתם ? ד . מהו אחוז המכוניות שנמכרו בחודש ינואר מתוך המכוניות שנמכרו בשלושת החודשים ? התייחסו לכל שנה בנפרד . ה . מה היחס בין מספר המכוניות שנמכרו בחודש פברואר 2002 לבין מספר המכוניות שנמכרו בחודש פברואר ? 2003 ו . כיצד תשתנה דיאגרמה ב אם הייצוג של מכונית יהיה כמופיע בדיאגרמה א ? * המשימה לקוחה מתוך : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס"ג , 2002 — עמ' © . 82 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית