•ָ••••• - ••• • א . משוואה ופתרון 4 ב . פתרון משוואות 15 מחשבים ולא רק 34 ... ג . פתרון שאלות בעזרת משוואות 35 •ָ•••• ָ•••••• א . מספרים מכוונים על ציר–המספרים 52 ב . חיבור וחיסור של מספרים מכוונים 66 מחשבים ולא רק 81 ... ג . כפל וחילוק של מספרים מכוונים 82 מחשבים ולא רק 99 ... ד . ביטויים אלגבריים ומשוואות 100 מחשבים ולא רק 113 ... •••••• א . זוויות - חזרה והעמקה 114 ב . זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות 139 מחשבים ולא רק 157 ... ••••• א . שטח של משולש 158 ב . שטחי מרובעים ומצולעים אחרים 175 ג . היקף ושטח של עיגול 199 מחשבים ולא רק 215 ... תרגול נוסף 216 תשובות 239 עיקרי הדברים 249 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : הרחבה , אתגר , דיון לחלק מהפעילויות בספר זה נלווים יישומונים וסרטוטים דינמיים בגרסה הדיגיטלית של הספר . "כותר"ב לפי הוראת משרד החינוך אין לכתוב בספרי לימוד . אפשר להדפיס עמודים מתוך הגרסה הדיגיטלית ולכתוב בהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית