א . בהוראת התנ ² " יש הזדמנות להקניית רבד י רב י של ע רכ י תרבותיי - ישראליי ויהודיי , כחלק מהוראת התרבות העברית . השפה , הסיפור י , הדמויות , המקומות - כל אלה יוצר י את התשתית ה אסוציאטיבית-תרבותית בקרב ילד י ובני נוער , הגדל י להיות אזרח י במדינת ישראל . על כ , דגש ייחודי הו ש בספר על עצ הבנת הסיפור כחלק מתהל י ניכוס התנ . ² " כמו כ , הו ש דגש על הממד השפתי ת ו שילוב הקניית מיומנויות מקראיות , ביאורי מיל י והדגשת ניב י וביטויי בשפה העברית . בנוס , הודגש הממד הגאוגרפי , מתו מטרה ליצור זיקה קוגניטיבית ורגשית בי המקומות המתואר י בסיפור המקראי לב י חיי היומי ו של הלומד י ולעודד את ע ר אהבת האר . ב . הקניית ערכ י אישי י וחברתיי - תוכני ספר מלכ י מזמנ י עיסוק בערכי אישיי וחברתיי כאחת , לדוגמה : דוגמה אישית , אחריות , מנהיגות ועוד . בד בבד ע העיסוק בתכנ י , ראינו לנכו לשלב בהיבט י המתודולוגיי של הספר ג ממד ערכי - דהיינו , לעודד לריבוי דעות ולסובלנות , עבודה של תהל י לאו ר ז מ , יצירתיות כע ר . הספר מכו ו ליצירת קשר ב י המקרא לבי העול החווייתי , האינטלקטואלי , התרבותי והערכי של התלמיד י , על...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית