תכנ ו הלימודי - התמודדות ע הספק החומר המציאות מכתיבה לעת י סדר שונה מ המתוכ נ , ולעת י לא מספיק י לסיי ללמד את כל הפרק י הנדרש י בכיתה ו . ספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו מציע אמצעי שונ י להתמודדות ע בעיית ההספק . האמצעי הראשו הוא לכאורה טכני - הכללת כל הפרק י הנ דרש י על פי תכנית הלימודי לכיתה ו בספר אחד , למרות שבתנ ² " עצמו מדובר בספר י שונ י ) מלכ י א , מלכ י ב , מגילת אסתר , מגילת רות , ספר יונה ותהיל י . ) אמצעי זה מאפשר היכרות של הלומד ע התכנית השנתית . אמצעי זה א מקל על המורה לתכ נ את ההוראה לאו ר שנת הלימוד י בהתחשב במציאות הבית-ספרית . להבאת כל פרקי הלימוד בספר אחד יש סיבות נוספות : סיבה מקראית - מחקרית - שלפיה א י הפרדה ב י ספר " מלכ י א " לבי ספר " מלכ י ב " , אלא ה ספר אחד שחלוקתו לשני חלק י היא חלוקה טכנית בלבד . סיבה דידקטית - מכיוו שתכנית הלימודי דורשת את הוראת מכלול הפרק י , מ הראוי שספר הלימוד יציג לפני הלומד י והמלמד י את ס כל הפרק י כמכלול אחד , כיחידה שלמה אחת . האמצעי השני הוא ההתמקדות במסר י העיקריי של כל אחד מהפרק י . המטרה של הוראת מלכ י בכיתה ו היא להכיר את הסיפור י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית