תכנית הלימוד י במקרא מגדירה כמה יעד י הקשור י בהתמצאות של תלמידי בית הספר היסודי במקרא . נפרט יעד י אלה : לדעת לצטט ביטויי ופסוקי נבחר י . לכל נושא ולכל ספר מ המקרא הנלמד י בביה " ס היסודי , צורפה רשימה של ניב י , ביטויי וקטע י לבקיאות ) יש שקטע י סומנו על ידי מיל י פותחות ומסיימות . ) הרשימה תסייע למור י לבחור ביטוי י , קטעי פסוק י או פסוק י מרכזיי לעניי ³ הנלמד . על בסיס היעד הזה והיעד הבא הגדרנו את פינת " משפט י לדר " ² שתפורט לה ל . לדעת לזהות את ההקשר שממנו נשאבו הביטוי י והפסוקי . בספר הלימוד מלכי ישנה התייחסות למשמעות הניבי ברצ הוראת הפרק , ובנוס הספר מציע את הפינה " משפט י לדר , " ² המופיעה בסיומ של חלק מ הפרק י . בפינה זו מודגש י הניב י והביטוי י המומלצ י ללמידה בע " פ . ג איורי הקומיקס מלוי בציטוט י חשוב י מ הפסוק י , ולעת י הניב י מופיע י בדיאלוג י בי הדמויות המאוירות . להכיר את רצ השתלשלות האירוע י שבסיפור י . לטובת השגת יעד זה , אנו מציעי כמה אפיקי הוראה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית