א . ייחודו של ספר יונה י נה הוא הספר החמישי בספרי " תרי-עשר " , והוא מתייחד ב כ שהוא מגולל סיפור על נביא ולא את נבואותיו של הנביא . גיבור הסיפ ור הוא הנביא י נה ב אמ י , הנזכר בספר מלכ י ) מלכ י ב ' יד ) 25 , כנביא בימי המ ל ירבע ב יואש ) ירבע השני . ) ע זאת , ספר יונה אינו ספר היסטורי ה מ תאר את קורותיה של דמות ) הנביא יונה ( , או את תולדותיה של עיר ) נינוה בירת אשור . ) חוקר י משער י שההתייחסות ליונה הנביא כמי שמופיע בספר מלכ י היא ספרותית בלבד , ו מטרתה לשוות ממד אותנטי לספר . במיל י אחרות , הדמויות , המק ו וההתרחשו יות בספר יונה אינ אלא אמצעי למסירת הלקח שהמספר מבקש ללמד את קוראיו . ב . מטרותיו ומסריו של ספר יונה מקובל להניח שמטרת הספר היא ללמד את קוראיו מה ו כוחה של תשובה , שהרי כששבו אנשי נינוה מחטא ) ג - ) 8 , ה ' לא קיי את גזירתו להפו את העיר . ) 1- ( כיו ו שנושא התשובה שולט בספר , ספר יונה נקרא כהפטרה במנחה של י ו הכיפורי . בצד רעי ו התשובה , לספר מגמה נוספת : דיו במהות תפקיד הנביא כשליח האל . יונה ברח משליחותו , מש ו שלא הסכ י ע דרכו של ה ' להנהיג בעול את מידת הרחמ י והתנגד ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית