שילוב אירי קומיקס - בכל פרק מצגת תחילה עלילת הסיפור באמצעות איורי קומיקס . האיור י מלוי בפסוק י מהתנ . ² " מטרת השימוש בקומיקס היא לסייע בהבנת הפרק ברמה הראשונית - הבנת רצ העלילה של הסיפור . הוראת הפרק באמצעות נושא מאר ג - הניתוח של כל אחד מהפרק י מתמקד במספר מצומ צ של נושא י : עני י מרכזי בעלילה , מושג , דמות , ע ר , מיומנות מקרא ועוד . ההנחה היא שבכל אחד מפרקי מלכ י יש אינספור נושא י לניתוח ולהוראה , אבל מפאת מגבלות הז מ , וג מת ו השאיפה להגיע להבנה מעמיקה ככל האפשר , כדאי להתמקד ולבחור מתוכ את הנושא י החשוב י ביותר והמתאימ י ביותר לגיל הילד י . על כ ויתרנו על נושא י מסוימ י , והרחבנו בנושא י אחר י . וע זאת , במדרי ² למורה מופיעות הצעות מגונות להרחבה , הנתונות לשיקול דעתו של המורה . דיו במסר י המרכזיי של ספר מלכ י התנ " כי - בראיית-על , ספר מלכ י מת אר את התהל י ההיסטורי של התפרקות ההנהגה של ע ישראל , ניתוק הע מאר ישראל והתפזרותו בגלויות השונות ) גלות ישראל לאשור בשנת 721 / 2 לפסה " נ , וגלות יהודה לבבל בשנת 586 לפסה " נ ( . משיא תפארתה של מלכות שלמה , דר פילוג הממלכה לשתי ממלכות ) י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית