ספר הלימוד תנ " ² לכיתה ו תח בהתאמה לתכנית לימוד י המעודכנת במקרא , תשע " א . הספר מציע דרכ י להוראת וללמידת פרק י מספר " מלכ י , " מגילת אסתר , מגילת רות , ו כ ספר יונה ושלושה מזמורי תהיל י נבחר י . ו כ המסר י , הרעיונות , המטרות והמושג י המופיע י בתכנית הלימוד י , וזאת בהתאמה לגיל של הילד י ולמשתמע ממנו - תחומי עניי , ידע קוד , שלב התפתחותי בהקשר של שפה ואוצר מיל י ובהקשר י רגשיי ומוסרי י , ועוד . הספר כו לל את כל פרקי הלימוד מהספר י מלכ י א , מלכ י ב , מגילת אסתר , מגילת רות ספר יונה ומזמורי תהל י , המופיע י בתכנית הלימודי לכיתה ו . הספר מושתת על עקרונות מקצוע המקרא ועל התכנ י , המיומנויות והערכ י המופיע י בתכנית הלימוד י המעודכנת להוראת המקרא , התשע " א . המדרי ² למורה שלפניכ נועד לסייע לכ , המור י , בתהלי ההוראה . במדרי ² למורה ובמער ההשתלמויות המלווה את התכנית , תמצאו הצעות רבות לארגו הלמידה ולעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה . כ , אנו מקוו י , יהיה המסע הלימודי בי פרקי שמואל חוויה מרתקת לכ ולתלמידיכ . מלבד המבוא - המדרי ² למורה מכיל את ספר הלימוד עצמו , שבשוליו מופיעות הערות והאר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית