חלק א - מבוא כללי . 20 .-.. 4 ................................................................................ . 1 בשער העיר - פתח דבר למורה . 1 א . במה נתייחד הספר הזה משאר הספרים ? 1 . ב . מבנה הספר לתלמיד " - הוראות הפעלה " 2 . מבוא תוכני לספר שמואל . 3 התאמת ספר שמואל לתכנית הלימודים במקרא לבית הספר היסודי . 3 א . מטרות תוכניות וערכיות . 3 ב . יעדי ההתמצאות במקרא . 4 רציונאל הפיתוח - דידקטיקה , ערכים וקומיקס . 4 א . עקרונות דידקטיים בפיתוח הספר . 4 ב . ערכים מנחים בפיתוח הספר . 4 ג . הוראה באמצעות הקומיקס . 5 ביבליוגרפיה מומלצת חלק ב - הערות לפרקי הספר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית