איכות הסביבה בישראל בשנות האלפיים , עמרם פרוז'ינין , יונתן גלס , מכון ירושלים לחקר ישראל , המשרד לאיכות הסביבה , 1992 איכות הסביבה הימית , לקט מאמרים , המרכז לאיכות הסביבה , 1995 אל הנגב , אופירה גל , מטח , תש"ס , 2000 אנשים במרחב , פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם , אסתר רפ , צביה פיין , מטח , תשנ"ו , 1996 ארץ ישראל במאה העשרים - מיישוב למדינה , גלעדי דן , הוצאת משרד הביטחון בין כפר לפרבר , צורות יישוב חדשות בישראל , לביאה אפלבום , דוד ניומן , המרכז לחקר התישבות כפרית ועירונית , רחובות , 1989 גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל , אבי יונה מיכאל , מוסד ביאליק גיאולוגיה , יסודות ותהליכים , עקיבא פלכסר , אקדמון , בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשנ"ב גיאומורפולוגיה , יצחק שטנר , הוצאת "קריית ספר" בע"מ , ירושלים , 1976 דיוקנה של עלייה , תהליכי קליטתם של עולי ברית המועצות לשעבר , , 1995-1990 משה סיקרון , אלעזר לשם ( עורכים , ( הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשנ"ח דרך ארץ , אדם וטבע , בעריכת עירית זהרוני , משרד הביטחון ההוצאה לאור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית