העלאת הנושאים המרכזיים המעסיקים את מדינת ישראל בימינו , בראשית המאה 21-ה נושאי הספר מתמקדים בתופעות ובתהליכים דינמיים ועכשוויים , פיזיים ואנושיים , המשפיעים על החיים הציבוריים והפרטיים בישראל . הנושאים הנידונים בספר פורשים תכנים , מושגים ומיומנויות החיוניים להבנת הסביבה שהתלמידים חיים בה , ואלה עשויים לסייע להם לרכוש כלים לניתוח תופעות , אירועים ומצבים משתנים , המתרחשים תדיר בעולם בכלל ובישראל בפרט . הספר מעלה נושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי במדינה , כולל נושאים שנויים במחלוקת , למשל : למי שייכת הקרקע החקלאית ? האם תהליכי הגלובליזציה מקדמים את כלכלת ישראל ? כיצד לטפל בבעיית העובדים הזרים ? ישראל מוצגת במגוון היבטים המדגישים את רב-תחומיותו של מקצוע הגיאוגרפיה ואת החשיבות של הבנת הקשרים ויחסי הגומלין בין התחומים כל אחד מהתחומים המוצגים בספר ( אוכלוסייה , כלכלה , תשתיות , יישובים , מערכות נוף , איכות סביבה ) נידון כמכלול המורכב מתופעות ותהליכים שביניהם קשרים ויחסי גומלין . כמו כן נידונים הקשרים בין התחומים השונים : בין האקלים למקורות המים , בין הכלכלה לתשתיות , בין האוכלוסייה לאיכות הס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית