מדריך למורה פיתוחוכתיבה : צביה פיין ייעוץמדעיוליווי : אסתר רפ קראווהעירו : נחמה גלינקא מאירה שגב עדכון : בילי סביר עריכה : חיה יצחקי עיצובוביצועגרפי : מיכל ליכטר הבאהלדפוס : גדי נחמיאס © כל הזכויות על פריטים שנלקחו ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . תשס"ז , . 2007 © כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב , . 61394  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית