מזג אוויר ואקלים - פרקים נבחרים מדריך למורה נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית פיתוח וכתיבה : צוות הגאוגרפיה עריכה : חוה בוהק עיצוב : יעל רימון עיצוב העטיפה : רועי סברו , מיכל ליכטר , יעל רימון הפקה : בילי סביר הבאה לדפוס : גדי נחמיאס אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים , ששובצו במדריך למורה , שמורות לבעליהן . © תשס"ו , . 2006 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל-אביב 61394  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית