משימה קבוצתית דברים כו 1-11 והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה . ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם . ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו . ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך . וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב . וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה . ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו . ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים . ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש . ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך . ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך . . 1 מה מספר מביא הביכורים בעת מסירת הטנא לכהן ? . 2 מדוע חשוב להזכיר את האירועים ההיסטוריי...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר