וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים ( שמות לד ) 22 שמות פרק לד 22 , וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים . שמות פרק כג 16 , וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה ויקרא פרק כג 16-15 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה : עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה . דברים פרק טז 10-9 שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות : ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך . ויקרא פרק כג 16-15 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה : עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה . משימה קבוצתית  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר