הדיבר הרביעי בעשרת הדיברות מתייחס לקדושת השבת : "זכור את יום השבת לקדשו . ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך . ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך . כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" ספר שמות , פרק , 'כ פסוק ז-י . 1 כיצד מחזק הציטוט מספר שמות את הפרשנות של המילה "לקדשו" כדרישה להבדיל בין דברים ? הסבירו ונמקו . . 2 מדוע ובאיזה אופן בני ישראל מצווים לקדש את היום השביעי ? . 3 מדוע התורה מפרטת , שלא כהרגלה , בנוגע לנצרכים לנוח ולשבות מכל מלאכה בשבת ? . 4 מהו המסר החברתי העולה מהאמירה המפורשת הזו ? . 5 בימינו , יש אנשים שעובדים בשבת . האם צריך לדרוש מכולם לשבות מכל מלאכה בשבת ולייחד יום אחד בשבוע למנוחה , או שאולי צריך לאפשר לכל אחד לנהוג על פי דרכו ? . 6 כיצד אתם ומשפחתכם מקדשים את השבת ? קידוש ליל שבת בחלק הראשון של השיעור למדנו את המקור המקראי לקדושת השבת ותפיסות שונות בנוגע לקדושה . בחלק הנוכחי , הכיתה תתחלק לחמש קבוצות , וכל קבוצה תקבל טקסט אחר שקשור לקדושת השבת ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר