< WM ה'כחח , מפגש ההיכרות מציב מבט כללי על אזור הים התיכון . אחד הנושאים החשוכים הקשורים להיכרות עם אזור זה הוא הפן ההיסטורי , שכן בים התיכון . המכינה "ערש התרבות /' פרחו התרבויות העתיקות שמהן צמחה התרמת המערבית , כאזור זה התפתחו כנר בימי קדם עטים כמו היוונים , הרומאים והביזנטים , אשר יצרו תרבויות שהשפיעו על העולם כולו , מזמנם ועד עצם היום הזה . כאזור הזה אף החלה האמונה באל אחד . כאן נולדו והתפתחו היהדות והנצרות , ומכאן התפשטה הדת המוסלמית אשר הביעה מחצי האי ערב . העובדה כי התרבויות האלה צמחו באזור הים התיכון ונפוצו ככל העולם העתיק התאפשרה הודות לים התיכון עצמו . שכין התושבים שחיו סביבו התנהלה תנועה בלתי פוסקת של אנשים , מנהגים , אמונות , אופכות וסגנונות . מטבע הדברים לא הרחבנו כנושאים היסטוריים בספר זה , שהוא כזכור ספר גאוגרפיה , אבל בכיתה כדאי להזכירם . םפנש ההיכרות בס מצע באופן כללי את העובדה שיהד עם המשותף למדינות האזור קיימים ביניהן גס הבדלים היוצרים בקרבן שתי קבוצות : קבוצת המדינות שמצפון לים התיכון י מדינות אירופה . שהן מדינות מפותחות ורוב תושביהן נוצרים , וקבוצת המדינות שמדרום ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית