בספר כלולות פעילויות מכוונות ; פעילויות פשוטות לרוסית , המבוססות על הפקת מידע בסיסי מן הטקסט ומן החוטר החזותי , ופעילויות מורכבות יותר . המצריכות חשיבה מופשטת - ניתוח , פירוש וכדומה . יש פעילויות שלביצוען נדרש זמן מצומצם , והאחרות מקיפות יותר ולביצועו נדרש ומן רב . יש פעילולות המתאימות לעבודה עצמית , ויש כאלה המיועדות לעבודת צוות או לעבודה במליאת הכיתה . ? MO הפ / נ'לחח 01 . פר פעילויות העשויות לשמש פתח לדיון במליאת הכיתה או בקבוצה . רכות מן הפעילויות האלה דורשות גילוי יוזמה והבעת דעה אישית כנושא . לדוגמה ; פעילות 1 3-ו כעמוד , 33 פעילות 3 כעמוד , 51 פעילות 1 בעמוד , 84 פעילות 3 כעמוד . 95 פעילויות רבות מכוונות להבנת הנקרא ולדליית מידע בסיסי מתין מפות , והמורה יכול להחליט מהי מידת הרלוונטיות שלהן לכיתה שלו . לדוגמה ; פעילות 1 כעמוד , 69 פעילות 1 בעמוד , 83 פעילות 2 בעמוד , 152 פעילויות שמטרתן לקרב את התלמידים לתוכני הלמידה . לדוגמה : הצעות לטיולים כמדינות השונות , הכנת מסע פרסום בנושא איכות הסביבה , וכמובן - הכנת המתכונים השונים . בכל אחד מן הפרקים מצויות פעילויות שהן רלוונטיות לכל סעי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית