התכנים הנכללים בתכנית נבחרו על פי עקרונות המקצוע ובהתאם לתכנים ( תופעות ותהליכים , ( למיומנויות ולערכים הבאים לידי כיסוי כתכנית הלימ 1 ד > ם בגאוגרפיה , זאת תוך שימת דבש על נושאים בגאוגרפיה מודרנית , כגון איכות הסביכה , גאוגרפיה פוליטית , נושאים דמוגרפיים וכן נושאים כלכליים , חברתיים ותרבותיים . ? התכנית מצינה את האזור ( רגיון , ( את מאפייניו ואת קשרי הגומלין בץ המאפיינים השונים בדרך אינטגרטיבית ( השונה מדרך הלימוד השיטתית , שבה מוצג כל נושא בנפרד , ללא קשר בין התכנים בנושאים השונים , ( תוכני הלימוד מעודכנים , והם מתמקדים במתרחש במדינות הים התיכון בשנים האחרונות . התכנית מצלגה את המאפ"גים של מדינות מפותחות ומתפתחות בדרך של הדגמות והמחשות , וממעיסה כשימוש בהכללות מופשסות , הקשות להבנה . דרך ההצגה הזאת נבחרה כדי להקל על התלמיד הצעיר כשלב חזה , מתוך ידיעה שהוא יפגוש הכללות אלה בהמשך לימודי הגאונרפיה , כאשר ילמד נוראים כמו אוכלוסיית העולם וילשוביס בעולם . בתכנית מודגשים יחסי הגומלין בין האדם וסביבתו . כמקומות רבים בספר מודגמת ההשפעה של הנוף על האדם , לדוגמה ; מהי השפעת הנעשיות כאזור הים הא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית