פח _ ת דבר 4 חניונאל התכנית 5 ה ^ דרת . המרחב הים 6 1 1 \ yj \ 10 ibtf j 7 / 'ij /// 5 > 7 nt Kiyun swywn המבנה ^ ל 0 פר הלימ 1 ד ך 7 D 1 ? 7 > ה 0 ^ ט והאמצעים החז ם" ^ נ 1 דרגי הה 1 ראה-למ'דה 5 ן הפעילויות המיטולג ^ ת ב 30 ר 18 1 jinyn האר 1 ת . ל 3 ריןי הספר 22 ר ^ ץןח . ספתח . מ 1 מל 3 ת . 31  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית