מדרין למורה מדתך לנחרה JMMOJ 2 JIQ ₪ twtoxf own פיתוח וכתיבה ; בילי סב > ר ייעוץ צביה פ"ו עריכה : נירית לוי עיצוב מיכל ליכטר עיצונ העטיפה סטיד > ו אמנון זמיר הפקה ; ב > לי סביר הבאה לדפוסי ג > 1 נחמיאס אין לשכפל , להעתיק ל ^ לם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל ררך * yytix * GH אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מחוברת ז ™ , אלא נ רשות מפורשת בכתב מה סו" ל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית