לחיות יחד בישראל ג מדריך למורה נכתב על פי תוכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים ראש צוות הפיתוח : אופירה גל פיתוח וכתיבה : אופירה גל , שירה גודמן , צביה פיין עריכה : חיה יצחקי עיצוב : עמלי ה זונדר עיצוב עטיפה : ניצן -שמיר – מעצבים הבאה לדפוס : גדי נחמיאס אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית