הספר מושתת על עקרונות המקצוע ועל התכנים , המיומנויות והערכים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים של מקצוע הגאוגרפיה . הדגשת הנושאים המרכזיים המעסיקים את מדינות העולם בימינו , בראשית המאה - 21-ה נושאי הספר מתמקדים בתופעות ובתהליכים פיזיים ואנושיים , דינאמיים ועכשוויים , המשפיעים על החיים על פני כדור הארץ . בכל הנושאים הנידונים בספר מובאים לתלמידים תכנים , מושגים ומיומנויות החיוניים להבנת העולם שהם חיים בו , ומקנים להם כלים לניתוח אירועים ומצבים משתנים , המתרחשים תדיר בעולם בכלל ובישראל בפרט . הספר מביא עניינים אקטואליים , אירועים הנמצאים על סדר היום העולמי , כולל כאלה השנויים במחלוקת , ובהם : איך צריך להיערך לנוכח הזדקנות האוכלוסייה ? האם תהליכי הגלובליזציה משפרים את מצב המדינות הפחות-מפותחות ? מה השפעתם על מצבן של המדינות המפותחות ? וכיצד לטפל בבעיית העובדים הזרים ? מיגוון היבטים המדגישים את רב-תחומיותו של מקצוע הגאוגרפיה ואת החשיבות של הבנת הקשרים ויחסי-הגומלין בין התחומים . התכנית מתמקדת באחד העקרונות החשובים של הגאוגרפיה : ניתוח קשרים וזיקות גומלין בין תופעות ובין תהליכים המתרחשים בקרב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית