פתח דבר 3 .................................................................................................... ספר "ישן-חדש" 3 ................................................................................................................ תכנית הלימודים ויישומה בספר הלימוד 4 ....................................................................... מבנה הספר ומרכיבים דידקטיים 4 ................................................................................... . 1 עקרונות ומטרות 6 ...................................................................................... א . בתחום המקצוע 6 ...................................................................................................... ב . בתחום הערכים 7 ...................................................................................................... ג . בתחום ההוראה-למידה 7 ......................................................................................... . 2 מקורות המידע בספר 9 .................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית