תשובות מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית ראש תחום שפות : נעמי גורבט- ברודשטיין ראש צוות כתיבת תשובות : שרון שני- ארבן כתיבת תשובות חלק הבעה : שרון שני- ארבן כתיבת תשובות חלק לשון : ירעם נתניהו עריכה : ירעם נתניהו קלדנות ועימוד : אורה חברוני אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב ממטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית . © כל הזכויות שמורות למטח תשע " ב- 2012 המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת אביב 61394 טל ' , 03-6460160 : פקס : 03-64622619  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית