מנחם בן צורת הצחוק של בשמת דומה לרולת הךבש ?? ל האושר וצוךת הצחוק של אביגיל דומה לקוער מדרגות צבעוני באמצע האוויר . 1 | ציירו את שתי צורות הצחוק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית