בספרות המדרשים מתארים את יעקב ואת עשו כשתי דמויות מנוגדות , ולפעמים אפילו סותרות זו את זו . ( 1 כתבו את המדרשים שלפניכם בעברית חדשה והשתמשו בביטויי ניגוד . ( 2 ערכו השוואה בין עשו ויעקב על פי המדרשים ועל פי דברי הפרשנים . א . " ויתרצצו הבנים בקרבה" ן 3 f < $ r כה ( 22 בש ^ ה יי עוברת על בתי כנסיות ... . ובתי - ? T מדרשות - : : יעקב 1 =: - מפרכס />/ ™ 11 לצאת 1 •• , ובשעה > T : שהיתר , TIT V עוברת : : על בתי עבודת כוכבים - עשו רץ ומפךכס לצאת . ( בראשית רבה 0 ג ) ( 1 ) מפרכס - רועד , ח לכל הכיוונים ב . " ויגדלו הנגרים" ( בראשית כה ( 27 ך' פנחס בשם ךי לוי אמר : משל להדס ועצבונית jr שהיו גדלים זה על גבי זה , וכיוון שהגדילו הפריחו , זה ריחו וזה ? הוחיו . ( 2 ) T כך I T כל T שלוש : עשרה ~ שנה T T הולכים ' : שניהם v " : לבית : •? הספר - •• v ובאים T מבית הספר . לארור שלוש עשרה שנה - זה הולך לבתי מךךשות וזה הולך לבתי עבודה זרה . ( בראשית רבה סג ) ( 1 ) הרס ועצבונית - שיחים ( 2 ) הוחיו - הקוצים שלו ג . " ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" ( בראשית כה ( 28 בשר טוב לפיו , כוס טוב לפיו . "ורבקה אה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית