מעשה / בשלמה : המלך I v v שהייתה v T : 1 לו בת : יפיפייה ?• • T אין 1 כמותה T : בכל T : ארץ I v v ישראל . הביט במזלות מי בן זוגה ומי יישאנה , וראה שהוא עני אחד , ואין בישראל yy ? מותו . מה * . * עשה ? T T בנה T T מגדל T : * גבוה * " T בים IT ~ והיה T T מקיפו — I מכל T רוחותיו T מסביב T . נטל - T שלמה : בתו : ונתן I- T אותה T באותו : מגדל T : גבוה ,- T ועימה : T שבעים : סךיסים מזקני ישראל . ובמגדל לא עשה פתח , שלא ייכנס אדם בו , ונתן בו צידה הךבה . אמר ; אראה פועל השם ומעשהו . לימים ? T : היה T T אותו עני , ? r שהוא : בן : * זוגה , T יוצא ?• בדרך * Ivv - בלילה , : T : - - והיה TT ערום ^ ויחף , רעב וצמא , ראה נבלת שור מושלכת בשדה , נכנס בה בין צלעותיה להפיג צינתו . ובשעה שישן שם בא עוף גדול ונטל אותה הנבלה •? : - T ונשאה T T : על י 1 י גג אותו מגדל * T : ? על חדר -: הבחורה , T ושם T : היה T T העוף I T b ? iK את בשר הנבלה ; וישב שם העני על הגג . נ 0 ל = לקח סריס = משרת , עבד צידה = אוכל ושתייה ערום = עירום , בלי בגדים נבלה = גוף של nnow n'n צלעות = עצמות בית החזה להפיג צינה = להתחמם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית