, pf S-e p 'D ' 11 ^ 7 ) SDS pl >? הץי € י יתהי $ ^/ מ / ה le i'p n ת $ 1 ] ת pSiD D 5 D njn ^ j ? . 86 j י 71 ר \ 2 ~ 6 ר > ת SD / £ S ? pj l ) f )) lcl ^ " 17 ) 3 ? sy /?/ sf He !? ' p ol ? l 6 llc 7 ) . ( pJ 5 n ת / £ . p > 1 > € ? p'lS' 7 ) ל / ל' כץ ! € lfj > e > pnS ' D ת תתר ^ י $ יכ } ? ה 1 ריק , 5 He !? ! ח ? ר 7 ) fj p / 7 f 1 ' ? oj p € . SD !! C 7 ) 1 n / cf , aj np ? p !> SD [ € g > pTj כץ > € > pf / s > ר . p"Slc ! € ' p > 1 > € 1 , 7 : 00-2 IfJtp pnS' 7 ) > תרה > , 13 ת , ! € ? 5 יתס > 22 ! $$ ת 7 ) כ 0 ] ת , $€ ? 1 ר ; ^!?? 8 : 00 ר nfilclSolc pn כץ SOIITD lie SHIID fpn € > / Gird , fSpw : 01100 p 'lS'n f € s' 1€ ר 1 ר > ! 00 : 1 ר >! I lap p' 1 S' 7 ) 6 כת 7 ~ 6 ! 7 רית ^ 37 ר . 7 £ 1 !& € ת 1 $€ ( 7 ) p " ~ ) 7 ) 37 ) ! file ת p'lS' 7 ) ^ Ij fJf / cn י ר" 3 ! . Ijt J' lie !! ' € ' , iScD' lie ~ 67 ר 7 ~ 67 I 17 T p'iS' 7 ) 7 ר > ת l ? T ) DT ) p 7 ) . Dj n ^ JD S 8 p ' ? € ltj p 7 ) S 7 / V hfJfC'l , ? 8 ? רית I $ [ J € ' [ p "Sia € ' p > 61 o lie ! , S 1 C 1€ ' ( - J...  אל הספר
נטע-מטח