ענו על השאלות לפי עץ המעזפתה . Answer the questions based on the family tree . DDD ( 1 בנים יש לאברהם ולשרה ? ( 2 כמה נכדים וכמה נכדות יש לאברהם ולשרה ? ( 3 כמה בנים וכמה בנות יש ליצחק ולרבקה ? ( 4 כמה נשים יש ליעקב ? ( 5 כמה אחיות יש ליהודה ? ( 6 כמה אחים יש לדינה ?  אל הספר
נטע-מטח