א ) קראו את המודעות ואמרו איזו אינפורמציה תסרה במודעות . . a ) Read the advertisements and say what information is missing rownn ( n את השאלות האלה למודעות . b ) Match the following questions to the advertisements . ג ) השלימו כרצונכם את האינפורמציה החסרה במודעות . . c ) Fill in the missing information in the advertisement however you would like ד ) כתבו עוד ע \ לוגיו מודעות עם כל האינפורמציה . d ) Write 3 more advertisements with all the information  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית