בתחילת המאה הקודמת , אחרי אלפיים שנות גלות , החלו יהודים לחזור לארץ ישראל ולהתיישב בה . רבים מיהודים אלו האמינו שהחזרה לארץ היא נקודת מפנה בהיסטוריה של עם ישראל , וראוי שמהפכה זו תבוא לידי ביטוי גם באופן שבו מציינים את החגים . רבים מאנשי העליות הראשונות טענו שהמשמעות המקורית של החגים הייתה חקלאית . לתפיסתם , גלות עם ישראל מארצו והניתוק בין העם היהודי לעבודת האדמה הביאו לשינוי באופי החגים , ולהבלטת הצד הדתי ( כגון תפילות ומצוות הקשורות בחג , ( וכעת , עם החזרה לארץ ולעיסוק בחקלאות , יש להדגיש מחדש את הצד החקלאי שבחגים היהודיים . החגים נוצרו בשבת עם ישראל על אדמתו [ ... ] עמל ועבד האיכר כל השנה בלי הרף ובלי לאות [ ... ] והנה נגמרה שנת העבודה . אסף האיכר את תבואתו [ ... ] ויכול לנוח קצת [ ... ] לעלות ירושלימה [ ... ] וכשניתקו הקשרים עם האדמה , ובמקום עם עובד וחי , נעשה לעם תלוש , נודד - הוזנחה לאט לאט הצורה האמיתית של החגים , והצד הדתי לקח את המקום [ ... ] וכיום שבים אנו לאותם חיי עמל ועבודה [ ... ] מתקשרים לאט לאט עם האדמה [ ... ] מרגישים אנו את הטעם האמיתי של החג [ ... ] הלא נדע להביא את...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן