פעמים רבות הציפיות של ההורים מילדיהם אינן תואמות את הצרכים והשאיפות של הילדים . מקרה דומה מתואר בסיפור שלפניכם . מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשין [ פועלים שעסקו בחריש ] הרבה . והיו חורשין על גבי המענה [ אדמת המישור ] והוא היה חורש בטרשין [ אדמה סלעית וקשה . [ ישב לו והיה בוכה . אמר לו אביו : מפני מה אתה בוכה ? שמא [ אולי ] מצטער אתה , שאתה חורש בטרשין ? עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי המענה . ישב לו על גבי המענה והיה בוכה . אמר לו אביו : מפני מה אתה [ בוכה ?[ שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה ? אמר לו : לאו . אמר לו : ולמה אתה בוכה ? אמר לו : איני בוכה אלא שאני מבקש [ רוצה ] ללמוד תורה . אמר לו : והרי בן שמונה ועשרים שנה אתה , ואתה מבקש ללמוד תורה !? אלא קח לך אישה והוליד בנים , ואתה מוליכן לבית הספר . פעם אחת אמר : אלך ואלמד תורה לפני רבן יוחנן בן זכאי . אמר לו אביו : אי אתה טועם עד שתחרוש מלוא מענה . השכים וחרש מלוא מענה . נפלה פרתו ונשברה רגלה . אמר : לטובתי נשברה רגל פרתי . ברח והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכאי בירושלים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן