אתה נותן אך מעט , עת תיתן מרכושך , רק עת תיתן מעצמך זוהי נתינת אמת . ] ... [ יש הנותנים מעט מן הרב אשר להם ובכבוד חפצם ורצונם המוסתר מכתים את נתינתם ; ויש הנותנים את כל המעט אשר להם – הם המאמינים בחיים , הם מלח הארץ וטנאם מלא תמיד ; יש הנותנים בשמחה , והשמחה שכרם ; ויש הנותנים בכאב ובצער , ואלה מנת חלקם ; יש הנותנים בלא צער ובלא שמחה - כשם שההדס בחיק העמק שופע בושמו בכול - מהם דובר אלוה ובעיניהם שופע חיוכו על פני עולם . טוב לתת למבקש , אך מוטב לתת ללא בקשה , מתוך הבנה . רחבי הלב המחפשים את המקבל – שמחתם בחפשם רבה משמחת הנתינה . כל אשר לך יינתן באחד הימים על כן תן עכשיו , ולך תהיה הנתינה , לא ליורשיך . ] ... [ ואתם המקבלים , וכולכם מקבלים הנכם , אל תכבירו תודתכם פן תכבידו עליכם ועל הנותן . התעלו יחד עם הנותן ונתינתו כעל כנפי נשרים , כי רוב הרעפת תודה – כפירה בחסדו של זה אשר אדמת החירות היא לו אם , והאלוהים אביו . ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן , הנביא , עמ' 18-17 שאלות . 1 מהי נתינת אמת ? . 2 מה חשיבותה של הנתינה עבור הנותן ועבור המקבל ? . 3 בשיר מונה ח'ליל ג'ובראן סוגים שונים של דרכי נתינה . כמ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן