כבוד האדם הוא ערך מרכזי בתרבות היהודית . כבר במשנה יח בפרק הקודם ראינו כי האדם חביב , כיוון שנברא בצלמו של אלוהים . שם הרחבנו בעניין בריאתו של האדם בצלם אלוהים . רעיון עתיק זה הצמיח בתולדות ההגות היהודית עיקרון מוסרי , שלפיו פגיעה בכבוד האדם משמעותה פגיעה גם באל עצמו . המקור שלפניכם מבטא את יחסם של חז"ל לערך חיי האדם ולייחודיותו של כל אדם : שאלות . 1 מדוע לפי המשנה , האל יצר אדם אחד בראשית הבריאה ולא ברא אנשים רבים בו-זמנית ? . 2 מהי החומרה שבהריגתו של אדם אחד , ומה הערך שבהצלת אדם יחיד ? . 3 במשנה זו ובדבריו של בן עזאי במשנה שלמדנו מובאים נימוקים שונים המחייבים יחס מיוחד כלפי כל אדם . במה דומים ובמה שונים הנימוקים שבשני המקורות הללו ? לפיכך נברא אדם יחידי , ללמדך שכל המאבד ] ההורג [ נפש אחת – מעלה עליו הכתוב ] התורה מחשיבה אותו [ כאילו איבד עולם מלא . וכל המקיים ] המציל [ נפש אחת - מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא . ] ... [ ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא , שאדם טובע מאה מטבעות בחותם ] בשבלונה [ אחד , וכולן דומין זה לזה . ומלך מלכי המלכים , הקדוש ברוך הוא , טובע את כל האדם בחותמו ש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן