משניות אלו מבטאות את המתח הנצחי שבו נתון המין האנושי : מחד גיסא , האדם הוא בן תמותה . ימי חייו קצובים , וכוחותיו מוגבלים . ומאידך גיסא , גלומה בו היכולת לעצב את חייו וולהשפיע עליהם . ממשנה זו נלמד על יכולותיו של האדם על אף מגבלותיו , ומה נדרש ממנו כדי למצות את יכולותיו . המשנה . 1 רבי טרפון אומר : . 2 היום קצר , . 3 והמלאכה מרבה , . 4 והפועלים עצלים , . 5 והשכר הרבה , . 6 ובעל הבית דוחק . . 7 הוא היה אומר : . 8 לא עליך המלאכה לגמור , ולא אתה בן חרין להבטל ממנה . . 9 אם למדת תורה הרבה , נותנים לך שכר הרבה . . 10 ונאמן הוא בעל מלאכתך , שישלם לך שכר פעלתך . . 11 ודע שמתן שכרם שלצדיקים לעתיד לבוא .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן