לפניכם קטע מפירושו של הרש"ר הירש למשנתנו . " דרך ארץ" מקפל בתוכו כל עיסוק , בו יעסוק האדם ] ... [ כדי שיביא לידי תכלית קיומו , ייעודו , חייו המשותפים עם הזולת עלי אדמות ועם עזרת האמצעים והנסיבות הנתונים על-ידי הארץ . לפיכך מציין המושג הזה : את דרכי-מחייתו של האדם , את חייו האזרחיים , וכן את נוהלי הנימוס , האדיבות וההגינות , נורמות מוסכמות בחיי-חברה , וכן כל מיני דפוסים תרבותיים , אנושיים , כלליים ואזרחיים . הרב שמשון רפאל הירש , סידור תפילות ישראל שאלות . 1 כיצד מפרש רש"ר הירש את הביטוי 'דרך ארץ . 2 ? ' מה השימוש שעושה רש"ר הירש במשנה לצורך הפולמוסים החברתיים שהתקיימו בתקופתו ? . 3 האם לדעתכם , רש"ר הירש קרוב אל כוונתה המקורית של המשנה ? . 4 היכן הייתם ממקמים את עמדתו של רש"ר הירש בוויכוחים המתנהלים בחברה הישראלית היום על היחס בין תורה לדרך ארץ ? תורה עם דרך ארץ ? המושג ' דרך ארץ' עמד במרכז הגותו של הרב שמשון רפאל הירש ובתפיסה של הניאו-אורתודוקסיה . זרם זה צמח במרכז אירופה כתגובה לרפורמה , מחד גיסא , ולתהליכי ההתחרדות , מאידך גיסא . מול שני הזרמים הללו הציע הירש את הדגם של תורה עם דרך ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן