בפירושו למשנה , מציע רבי חיים מוולוז'ין מובן חדש לביטוי "מתאבק בעפר רגליהם . " והנה הלימוד נקרא מלחמה , כמו שאמרו " מלחמתה של תורה , " אם כן גם התלמידים לוחמים יקראו ] ... [ ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם , ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד ] ... [ זה שאמר : "יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק , " מלשון "ויאבק איש עמו" ( בראשית לב , כד , ( שהוא ענין התאבקות מלחמה , ] ... [ וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם , ולא לישא פני איש , רק לאהוב האמת . אבל עם כל זה יזהר בנפשו ] התלמיד החולק על רבו [ מלדבר בגאוה וגודל לבב , באשר מצא מקום לחלוק , וידמה כי גדול הוא כרבו ] ... [ וידע בלבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו , ולכן יהיה אך בענוה יתירה ] ... [ וזהו שאמר : " הוי מתאבק" ] ... [ אך בתנאי – " בעפר רגליהם , " רוצה לומר בענוה והכנעה ולדון לפניהם בקרקע . רוח חיים , פירוש למסכת אבות , דף ז עמוד ב - ח עמוד א שאלות . 1 כיצד מפרש רבי חיים מוולוז'ין את הביטוי " והווי מתאבק בעפר רגליהם . 2 ? " מהי ההסתייגות שמביע פירוש זה מדברי המשנה ? האם אתם מסכימים עם הסתייגות זו ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן