לפי המסורת משה קיבל בסיני את התורה שבעל פה יחד עם התורה שבכתב . אמונה זו מעוררת שאלות רבות ומגוונות : מהי התורה שמשה קיבל ? מה היא כוללת ? מה היחס בין מה שמשה קיבל לבין מה שמוגדר כתורה בדורות הבאים ? הסיפור הבא מתמודד עם שאלות אלה ומשיב עליהן תשובה מקורית ומעניינת : אמר אליהו : פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אדם אחד ] ... [ אמר לי : מקרא ] התורה שבכתב [ ניתן לנו מהר סיני , משנה ] התורה שבעל פה [ לא ניתן לנו מהר סיני . ואמרתי לו : בני , והלוא מקרא ומשנה מפי הגבורה ] האל [ נאמרו . ומה ] ההבדל [ בין מקרא למשנה ? משלו משל , למה הדבר דומה - למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים , והיה אוהבן אהבה גמורה , ונתן לזה קב ] כמות מסוימת של [ חיטין , ולזה קב חיטין , לזה אגודה ] חבילה [ של פשתן , ולזה אגודה של פשתן . הפיקח שבהן מה עשה ? נטל את הפשתן וארגו מפה , ונטל את החיטין ועשאן סולת . ביררה , טחנה , ולשה ואפה , וסידרה על גבי השולחן , ופרס עליה מפה , והניחה עד שבא המלך . והטיפש שבהן לא עשה ולא כלום . לימים בא המלך בתוך ביתו ואמר להן : בניי , הביאו לי מה שנתתי לכם . אחד הוציא את ] פת [ הסולת על גבי השולחן ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן