* מ' ויינפלד , "מן השמים נלחמו - התערבות גופים שמימיים בקרב עם האויב בישראל ובמזרח הקדמון , " בתוך : ארץ ישראל , יד , תשל"ה , עמ' * . 30-23 ח' רבין , "שירת דבורה כמסמך תרבותי , " בתוך : עיונים בספר שופטים , ירושלים , תשכ"ו , עמ' . 130-108  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית