משימה א ' במסגרת פרויקט אשר ילווה את הספר הזה , ניצור אתר שבו יוצג משחק מכונת מזל . מכונת המזל מגרילה בכל פעם 3 מספרים בין 1 ל . 9- בתחילת המשחק יעמדו לרשות המשתמש 0 נקודות , והניקוד שיינתן לו יתעדכן על-פי הערכים שיוגרלו ועל-פי הכלל הזה : אם המשתמש יקבל בו-זמנית 3 מספרים זהים , הוא יקבל 10 נקודות . המסך שיוצג למשתמש מתואר באיור . 2-12 ( EX tensible M arkup L anguage ) XML 2 היא שפת תגים שמטפלת במידע ; לעומת זאת , HTML מאפשרת להציג מידע . להלן דף HTML הדרוש . בשלב זה האתר כולל דף אחד , ועל כן הגדרת הסגנונות תהיה פנימית ותתבצע על-ידי הגדרת התג . style "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > G ame Activity 1 < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css " href = "Chap 3 . css " /> < div > < form id = "form 1 " name = "form 1 " action = "game 0 . htm "> < bod...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית