פרק 1 מודל שרת-לקוח 7 1 . 1 הקדמה 1 . 2 7 הWeb- ו 1 . 3 9 HTTP- המבנה של יישומי רשת ושל פרוטוקולים 1 . 4 11 כתובות באינטרנט 17 1 . 5 שימוש במאתר משאבים אחיד לזיהוי משאב 1 . 6 23 תהליך התקשרות שרת-לקוח בפרוטוקול 1 . 7 25 HTTP יישום שרת-לקוח בטכנולוגיית 27 ASP פרק 2 יצירת דפי HTML ו 33 CSS- 2 . 1 מבוא לשפת 2 . 2 33 HTML שימוש בתגים לכתיבת קובצי 36 HTML 2 . 3 פנייה לדף סטטי בשרת 2 . 4 56 גיליונות סגנון מדורגים 2 . 5 57 ( CSS ) פעילות מסכמת – בניית דף 62 HTML נספח א ' – יצירת מסמך HTML והרצתו בסביבת 66 Microsoft Visual Studio נספח ב ' – סיכום תגי 70 HTML פרק 3 תכנות שרת – יצירת דף דינמי ותכנות " חסר מצב " 73 3 . 1 יצירת דף דינמי ושליחת נתונים משרת ללקוח 3 . 2 73 העברת נתונים בין שרת ולקוח 3 . 3 90 פניה לדף חדש 3 . 4 116 תכנות חסר מצב 3 . 5 120 כניסה מאובטחת ושימוש בסיסמה 3 . 6 147 פעילות מסכמת – בניית אתר למשחק מכונת המזל 158 נספח ג ' – יצירת קובץ aspx בסביבת 163 Visual Studio פרק 4 תכנות שרת – שימוש במסדי נתונים 171 4 . 1 מבוא 4 . 2 171 המודל הטבלאי 4 . 3 172 מבוא לשפת שאילתות מובנות 4 . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית