^ 1 שבצו מספרים מ 1 עד 9 כך שיתקבלו הסכומים הרשומים בהגדרות , במאוזן ובמאונך . אין לשבץ אותו מספר יותר מפעם אחת נאותה ההגדרה . תשבץ סכומים 1 י שבצו מספרים מ 1 עד , 9 כך שיתקבל הסכום הרשום בהגדרה . אץ לשכך אותו מספר יותר מפעם אחת כאותה הגדרה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית