V המשורטטים ; לפניכם לוח חודשי בו . . סמנו עוד שני ריבועים הדומים לאלה . 2 מצאו תכונות מעניינות המתאימות לכל הריבועים המסורטטים : א . איפה נמצא המספר הקטן ביותר בכל ריבועי דו איפה נמצא המספר הגדול ביותר בכל ריבוע ? _ ב . איך המספרים הזוגיים מסודרים בכל ריבוע ? איך המספרים האי זוג"ם מסודרים בכל ריבוע ? ג . האם לדעתכם סכום המספרים בריבוע הוא תמיד זוגי , תמיד אי זוגי או תלוי בריבוע ? הסבירו : בדקו את תשובתכם בכמה ריבועים על הלוח . ( אפשר לבדוק גם בלוחות של חודשים אחרים ( . ד . מצאו עוד תכונות מעניינות המתאימות לכל ריבוע מספרים דומה שבלוח : א . * סדרו בשני - לדוגמה נחליט הצדדים את המספרים שלכל . : משקלו תאריך שבכל של המספר בריבוע ריבוע על יש 3 הוא הנדנדה "משקל " . 3 כך השווה שתהיה למספר מאוזנת המציין - משקלים אותו . שווים בחרו ריבוע אחר מלוח השנה.- ^ לכם בחרו עוד ריבוע :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית