אחד המדדים שפותחו במטרה לבחון את ההשפעה של האדם על סביבתו הוא " טביעת הרגל האקולוגית - * " גודלו של השטח הנדרש כדי לספק משאבים לאוכלוסייה מסוימת , וכדי לקלוט את הפסולת שאוכלוסייה זאת מייצרת . יש דרכים שונות לחשב את טביעת הרגל האקולוגית , שהמקובלת שבהן היא זאת המביאה בחשבון את השטחים הבאים ( ראו איור : ( שטחים חקלאיים ושטחי מרעה - שטחי הקרקע המשמשים לייצור מזון וביגוד . שטחי ים לדיג . שטחי אנרגיה - שטחי היערות הנחוצים לקליטתו של הפחמן הדו-חמצני הנפלט עקב השימוש באנרגיה . שטחים בנויים - השטחים המכוסים במבנים ובתשתיות . שטחים פתוחים - שטחים לשימור המגוון הביולוגי ולקליטת הפסולת . על פי אחת ההערכות , טביעת הרגל האקולוגית הממוצעת של תושבי העולם כולו היא 22 דונם לנפש . החישוב של טביעת הרגל האקולוגית יכול להיעשות לגבי האדם הבודד או לגבי תושבי עיר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית