( 1 הביאו דוגמה המפרטת את השפעת הקרינה של השמש על כל אחת מהמערכות של כדור הארץ : האטמוספרה , הביוספרה , ההידרוספרה והגאוספרה . ( 2 ציינו 3 עובדות המאשרות כי האטמוספרה מגינה על החיים על פני כדור הארץ , והסבירו כיצד . ( 3 תארו את המתרחש על פני כוכב לכת שאין סביבו אטמוספרה . התמקדו במה שקורה בכוכב לכת כזה ביום ובלילה . ( 4 סרטטו במחברת טבלה כדוגמת זו שלפניכם ורשמו בה את שמות הגזים שבאטמוספרה , ואת חלקם היחסי באוויר . ( היעזרו באיור , עמ' . ( 70 ( 5 להתפרצות געשית רבת עוצמה יש השפעה על האטמוספרה . תארו השפעה זאת . ( 6 מאז היווצרותו , לפני כ 4 . 6- מיליארדי שנים , התרחשו בכדור הארץ 3 תהליכים חשובים , אשר גרמו לשינויים בהרכב הגזים באטמוספרה והפכו אותה משכבה רעילה לשכבה המאפשרת חיים . א . איזה תהליך הביא לפליטת החמצן לאוויר ולהצטברותו באטמוספרה ? ב . כיצד נוצר האוזון באטמוספרה ? מהי חשיבותו של גז זה ? ג . כיצד התמעט חלקו של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה ? ( 7 הסבירו מדוע קשה להגדיר את עובייה המדויק של האטמוספרה . ( 8 תארו 2 שינויים המתחוללים בתכונות של האטמוספרה עם העלייה בגובה . ( 9 איך משפיע על...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית