המפגש בין קרינת השמש לבין הגזים שבאטמוספרה ופני השטח של כדור הארץ , יוצר שני תהליכים חשובים . מפגש זה , הוא היוצר את התנאים לקיומה של הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ , ואת התנאים האלה נסקור בסעיף זה . מפגש זה אף יוצר את הבסיס לתהליכים פיזיקאליים וכימיים שונים - היווצרות משקעים , רוחות ואזורי אקלים , ואותם נסקור בפרקים הבאים של היחידה . חלוקת הקרינה המגיעה מן השמש הכמות הכוללת ( 100 % ) של האנרגיה המגיעה מן השמש לכדור הארץ , נחלקת באופן הבא ( ראו איור : ( כ 51 % - מהקרינה עוברים באטמוספרה ללא הפרעה ומגיעים אל פני כדור הארץ , נבלעים * בהם ומחממים את קרקע היבשות ואת מי האוקיינוסים . האנרגיה של הקרינה הנבלעת הופכת לאנרגיית חום והיא נפלטת חזרה אל האטמוספרה , ודרכה אל החלל , בצורת קרינת חום ארוכת-גל . כ 19 % - מהקרינה פוגעים במהלך דרכם באטמוספרה בגזים , בעננים ובחלקיקים שונים המצויים באוויר , נבלעים בהם וגורמים להתחממות האטמוספרה . קרינה זאת אינה מגיעה אל פני כדור הארץ . כ 30 % - מהקרינה מוחזרים * ישירות אל החלל : מהם 25 % מוחזרים על ידי העננים ( ואינם מגיעים כלל אל פני כדור הארץ , ( ו 5 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית