. 1 קרא פרק כ פסוקים טו-יח . התחל בפסוק f "וכל העם ראים " ... מה ךאו בני ישראלי $ ) סוק טח . 2 קךא 9 ךק יט פסוקים יד-יט . איפה למךנו על המךאות והקולות , שבני ישךאל ךאו ושמעו בהר סיני ? השלם : בפרק יט פסוק . 3 חזר ל 5 ךק כ פסוקים טו-יח . מה אמרו בני לשךאל למשה ? השלם את פסוק טז לפי טעמי המקרא -.אסרי האתנחתא — שים פסיק והתחל שוךה חךשה . אחרי סוף פסוק — שים מ ^ ךה . " ויאמרו אל משה . , yp . 4 ענה מ י לבני ישראל ? ^ זה ה « 7 לם את שתי המלים החסרות מפסוק יז __ משה אל הע ; ם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית